สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพรหมบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งร่วมกับบึงประดิษฐ์แบบดัดแปลง

(Activated Sludge and Apply Constructed Wetland)

 

วิสัยทัศน์

          “ระบบบำบัดน้ำเสียมีคุณภาพ น้ำทิ้งผ่านมาตรฐาน ไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน”

พันธกิจ

          ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพรหมบุรีมีหน้าที่ บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ โดยเน้นการนำกระบวนการทางธรรมชาติเข้ามามีส่วนช่วยในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำทิ้งได้คุณภาพตามกฎหมายกำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล

หน้าที่/เป้าหมายหลัก

1. รวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโรงพยาบาลพรหมบุรี เพื่อให้ได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพดีกว่าที่กฎหมายกำหนด

2. ตรวจวัดหาค่าต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียคือ ปริมาณตะกอน, คลอรีน, ออกซิเจนและความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในค่ามาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง

4. ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ และระบบบำบัดน้ำเสียทุกหน่วย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

 

กระบวนการสำคัญ   (Key Process)


กระบวนการสำคัญ

สิ่งที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดสำคัญ

1. รับน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน หอผู้ป่วยบ้านพักลงสู่บ่อสูบ

   -ตรวจตะแกรงดักขยะ

   -ตรวจสอบปั้มน้ำในบ่อสูบให้พร้อมใช้งาน

   -ติดตั้งตะแกรงสกรีนขยะก่อน  ลงบ่อเติมอากาศ

-ลดการพบขยะในตะแกรง  ดักขยะ

-ลดขยะในบ่อเติมอากาศ

-ไม่พบขยะในบ่อเติมอากาศ

-ขยะในบ่อสูบลดลง

-แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบขยะไม่พึงประสงค์

2. เครื่องเติมอากาศ (Aerojet) ของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานในบ่อเติมอากาศ

-ผลการตรวจค่าน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%

-ระบบเติมอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

-ปริมาณออกซิเจนอยู่ที่   2.0 มิลลิกรัม/ลิตร

-ค่า PH อยู่ระหว่าง 6-7 มิลลิกรัม/ลิตร

-ค่าตะกอนไม่เกิน 350 มิลลิกรัม/ลิตร

-ค่า BOD 3 มิลลิกรัม/ลิตร (เกณฑ์มาตรฐาน)

3. บ่อตากตะกอนและบ่อทิ้งรก

    -สูบตะกอนย้อนกลับเข้าบ่อเติมอากาศ

   -สูบตะกอนเข้าบ่อเพื่อปรับสภาพตะกอน

   -ปล่อยตะกอนตากในลานตากหรือเข้าเครื่องอัดตะกอน

   -ทิ้งรกเปิดวาล์วน้ำลงบ่อหมักรก

-ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

-จำนวนข้อร้องเรียนรอบชุมชน เรื่องกลิ่นรบกวน

-ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4. บ่อคลอรีน

  -เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

-ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระระหว่าง 0.5-1 มิลลิกรัม/ลิตร

-ปริมาณคลอรีนอยู่ระหว่าง 0.5-1 มิลลิกรัม/ลิตร

 

view