สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์(นวัตกรรม)        “ตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ”

2. ชื่อผู้ประดิษฐ์/คิดค้น                        นายกิติพงษ์  โตทวี ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  โรงพยาบาลพรหมบุรี 

3. ชื่อผู้นำเสนอ                                  นายนราวิชญ์   แก้วคง  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

4. บทนำ

                    การกำจัดบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพรหมบุรี มีปริมาณอยู่ระหว่าง 35-55 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีระบบจัดการน้ำเสียโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS ; Activated Sludge) ร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งเดิมชำรุด  และได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ในปลายปี 2556 และได้ดำเนินการใช้อย่างเต็มระบบในปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนที่ชำรุดส่วนหนึ่งมาจากตัวเครื่องจักรที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คือ เครื่องเติมอากาศแบบ Aerojet จึงได้จัดหาใหม่ซึ่งในระหว่างจัดหานั้นพบว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงมากคือราคาไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และถ้าจัดซื้อเครื่องแบบเดิมอยู่ที่ราคา 80,000 - 100,000 บาท ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหามาใช้ทดแทนได้

                   ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล จึงได้ปรึกษากับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพรหมบุรี ได้รับคำแนะนำเครื่องเติมอากาศราคาประหยัดให้โดยการให้โรงพยาบาลซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงและแรงม้าสูงที่มีขายอยู่ทั่วไปซึ่งมีราคาที่ไม่สูงและทางโครงการได้นำไปประกอบกับเครื่องเติมอากาศที่ออกแบบโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อประกอบเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ดีใกล้เคียงกับเครื่องที่มีอยู่ประจำเดิมของโรงพยาบาลทำให้ประหยัดงบประมาณและสามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่ราคารวมทั้งหมดประมาณ 10,000 บาทต่อเครื่อง พร้อมทั้งได้บันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งผลค่าการตรวจวิเคราะห์ประจำวันและการดูและระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสภาพทั่วไปและเครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่เริ่มปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

                   แต่เครื่องเติมอากาศประดิษฐ์นี้ มีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์คือ ตลับลูกปืนจะชำรุดเสียหายง่าย สาเหตุจากเครื่องเติมอากาศ ในส่วนของตลับลูกปืนจะต้องแช่อยู่ในน้ำเสียอยู่ตลอดเวลาและมีการหมุนต่อเนื่องวันละ 12 ชั่วโมง จากการเก็บข้อมูลเครื่องเติมอากาศพบว่าในการบำรุงรักษาจะมีการเปลี่ยนตลับลูกปืนทุก 16-20 วัน ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง ค่าเฉลี่ยในการใช้จึงอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 80 ตลับต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณตลับละ 250 บาท จึงมีค่าใช้จ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลพรหมบุรีได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายและคิดหาวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ตลับลูกปืนนี้


                

 

           เครื่องเติมอากาศ เป็นหัวใจสำคัญในการบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง  ซึ่งหากเครื่องชำรุด (ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากตลับลูกปืนชำรุดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ) และไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ เนื่องจากอาจจะชำรุดนอกเวลาราชการ หรือวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมที่จะซ่อมแซม  จะมีผลโดยตรงทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเติมอากาศหรือบ่อปฏิกิริยาตายได้  เพราะจุลินทรีย์ที่ทำการย่อยสลายของเสีย เป็นจุลินทรีย์ชนิดต้องการอากาศ และมีผลตามมาคือไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องเติมอากาศเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่ต้องบำรุงและดูแลรักษาเมื่อเกิดการสึกหรอไม่เช่นนั้น รอบในการเติมอากาศจะไม่เพียงพอ จะทำให้เครื่องเติมอากาศไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งมีระยะเวลาในการเปลี่ยนสั้นมากคือ 13-15 วันต่อครั้งต่อเครื่อง ถ้าไม่ซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนจะทำให้เครื่องเติมอากาศชำรุดและจะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคารเพื่อเฝ้าระวังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้   จะทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ทำให้โรงพยาบาลอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเสียเอง อีกทั้ง พรบ.ควบคุมมลพิษ ยังมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน และให้โอกาสในการแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น เพราะเป็นเรื่องอันตราย เมื่อไม่สามารถแก้ไขได้ โรงพยาบาลจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย โดยเบื้องต้นจะถูกปรับเป็นอย่างน้อย 40,000 บาท และต้องเสียทรัพยากรในการแก้ไขในกรณีเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก รวมถึงประชาชนจะสูญเสียความเชื่อมั่นในการให้บริการของโรงพยาบาล กว่าที่จะดึงความเชื่อมั่นกลับคืนมาต้องใช้ระยะเวลานาน

                    ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลพรหมบุรี  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถใช้งานได้ดีในปัจจุบัน  ให้สามารถเดินระบบเป็นปกติตลอด 24 ชั่วโมง จึงคิดวิธีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ  ในการนี้จึงได้แนวคิดและการปฏิบัติจากช่างเทคนิคของโรงพยาบาลในการจัดทำนวัตกรรมขึ้นในการยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนขึ้น   

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดหานวัตกรรมตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเปลี่ยนตลับลูกปืนต่อปีที่มีมูลค่าสูง

6. วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

          แนวคิดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คือ

          1. ต้องเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน

          2. ต้องมีต้นทุนไม่มาก

          3. มีความยั่งยืน

          4. ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไปหามาทดแทนในอนาคตได้

          5. ต้องเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานทั่วไป สามารถควบคุมการดำเนินระบบได้ง่าย


               

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการจัดทำ

          จากแนวคิดของนายกิติพงษ์  โตทวี  ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  โรงพยาบาลพรหมบุรีในการทำตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลสำหรับปิดตลับลูกปืนเพื่อป้องกันน้ำเสียเข้าตลับ  ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน  โดยแนวคิดนี้เป็นการคิดค้นขึ้นมาของช่างเทคนิคโรงพยาบาล

ขั้นตอนการทำตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

        ในการจัดทำนวัตกรรมนี้ ได้ทำการออกแบบคร่าวๆ และนำไปให้ร้านที่รับทำเหล็กหล่อ ณ อู่ช่างดำ หลังร้านคมสันต์พลาสติก ในอำเภอพรหมบุรี  เพื่อนำมาใช้เข้าประกบชุดตลับลูกปืนเพื่อป้องกันน้ำเสียเข้าตลับลูกปืนยืดอายุการใช้งาน โดยนายกิติพงษ์  โตทวี  ช่างเทคนิคของทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นผู้ประสานงาน ซี่งในครั้งแรกได้สั่งทำจำนวน 10 ชุด ราคา 120 บาทต่อชุดเป็นเงิน 1,200 บาท  ซึ่งในกระบวนการนั้น กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไว้ดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 นำผลการเปลี่ยนตลับลูกปืนที่ได้บันทึกไว้ในแบบบันทึกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์น้ำและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม 2557 – ธันวาคม 2557 มาแปรผลสำหรับเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบได้ข้อมูลตามตารางดังนี้

ข้อมูลการใช้งานของเครื่องเติมอากาศเปรียบเทียบกับการชำรุดของตลับลูกปืน

ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – ธันวาคม 2557

จำนวนตลับลูกปืนที่

อายุการใช้งานของตลับลูกปืน (วัน)

เครื่องเติมอากาศที่ 1

เครื่องเติมอากาศที่ 2

เครื่องเติมอากาศที่ 3

เครื่องเติมอากาศที่ 4

1

16

17

18

19

2

17

19

18

19

3

18

20

18

19

4

18

16

19

18

5

19

18

17

17

6

17

16

18

16

7

20

20

18

17

8

18

19

16

18

9

19

17

19

17

10

19

18

17

19

11

20

17

18

17

12

16

17

17

18

จำนวนตลับลูกปืนที่

 

อายุการใช้งานของตลับลูกปืน (วัน)

เครื่องเติมอากาศที่ 1

เครื่องเติมอากาศที่ 2

เครื่องเติมอากาศที่ 3

เครื่องเติมอากาศที่ 4

13

19

18

17

19

14

18

17

18

17

15

17

17

20

18

16

20

18

16

19

17

17

19

18

17

18

16

17

17

18

19

17

18

17

18

20

19

19

18

16


จากตารางแสดงข้อมูล การใช้งานของเครื่องเติมอากาศเปรียบเทียบกับการชำรุดของตลับลูกปืนระหว่างเดือนมกราคม 2557 – ธันวาคม 2557 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1.อายุการใช้งานของตลับลูกปืนมีดังนี้

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 1 อายุการใช้งานเฉลี่ย 18 วัน

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 2 อายุการใช้งานเฉลี่ย 17.85 วัน

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 3 อายุการใช้งานเฉลี่ย 17.70 วัน

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 4 อายุการใช้งานเฉลี่ย 17.80 วัน

ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยของทุกเครื่องอยู่ที่ 17.83 วัน ต่อลูกปืน 1 ตลับ

2.การใช้งานตลับลูกปืนในระยะ 12 เดือน (ม.ค.57-ธ.ค.57)ที่ผ่านมาใช้งานทั้งหมด  4 เครื่องรวมเป็น 80 ตลับ

3.ค่าใช้จ่ายค่าตลับลูกปืนเป็นจำนวนเงินตลับละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ต่อปี

                  

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบนวัตกรรม เพื่อยืดอายุตลับลูกปืน จึงคิดนวัตกรรมในการป้องกันตลับลูกปืนไม่ให้สัมผัสน้ำเสีย ซึ่งจะสามารถทำให้ตลับลูกปืนมีอายุยาวนานได้ โดยการออกแบบดังนี้

หลักการของการทำตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลป้องกันตลับลูกปืน

 

 


 

  

                   ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ โดยการเลือกใช้วัสดุท้องถิ่นได้แก่ เหล็กหล่อที่มีอยู่ทั่วไปและให้ร้านอู่ช่างดำ ซึ่งอยู่ในอำเภอพรหมบุรี เป็นผู้ทำให้ตามแบบที่ได้ออกไว้และนำมาติดตั้งที่เครื่องเติมอากาศให้สามารใช้งานได้ปกติ

 

7. การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์

          นำตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ มาประกอบเข้ากับเครื่องเติมอากาศและนำไปใช้จริงกับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพรหมบุรีดังรูป

                                               

    

 

      


ผลลัพธ์ของตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

ข้อมูลการใช้งานของเครื่องเติมอากาศเปรียบเทียบกับการชำรุดของตลับลูกปืนที่ติดตั้งตลับเหล็กหล่อพร้อมซีล

ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – ธันวาคม 2558

จำนวนตลับลูกปืนที่

อายุการใช้งานของตลับลูกปืน (วัน)

เครื่องเติมอากาศที่ 1

เครื่องเติมอากาศที่ 2

เครื่องเติมอากาศที่ 3

เครื่องเติมอากาศที่ 4

1

48

52

45

50

2

45

49

51

48

3

52

51

50

49

4

52

50

52

52

5

49

48

49

50

6

54

55

52

51

7

49

52

46

53


จากตารางแสดงข้อมูลการใช้งานของเครื่องเติมอากาศเปรียบเทียบกับการชำรุดของตลับลูกปืนที่ติดตั้งตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลระหว่างเดือนมกราคม 2558 – ธันวาคม 2558 ได้ข้อสรุปดังนี้

1.อายุการใช้งานของตลับลูกปืนมีดังนี้จากตารางแสดงข้อมูลการใช้งานของเครื่องเติมอากาศเปรียบเทียบกับการชำรุดของตลับลูกปืนที่ติดตั้งตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลระหว่างเดือนมกราคม 2558 – ธันวาคม 2558 ได้ข้อสรุปดังนี้

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 1 อายุการใช้งานเฉลี่ย 49.85 วัน

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 2 อายุการใช้งานเฉลี่ย 51.00 วัน

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 3 อายุการใช้งานเฉลี่ย 49.29 วัน

-เครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 4 อายุการใช้งานเฉลี่ย 50.43 วัน

ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยของทุกเครื่องอยู่ที่ 50.14 วัน ต่อลูกปืน 1 ตลับ

2.การใช้งานตลับลูกปืนในระยะ 12 เดือน (ม.ค.58-ธ.ค.58)ที่ผ่านมาใช้งานทั้งหมด 4 เครื่องรวมเป็น 28 ตลับ

3.ค่าใช้จ่ายค่าตลับลูกปืนเป็นจำนวนเงินตลับละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ต่อปี

4.ค่าใช้จ่ายในการทำตลับลูกปืนพร้อมซีลชุดละ 280 บาท ใช้ในปี 7 ชุด (ปกติเครื่องละ 1 ชุด แต่มีชำรุดเนื่องจากน้ำเสียกัดกร่อน 3 ชุด) รวมเป็นเงิน 1,960 บาท

5.รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2558 เป็นจำนวนเงิน  8,960 บาท

 

สรุปผลของนวัตกรรม ตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

ตลับลูกปืน

อายุการใช้งาน

เฉลี่ย

จำนวนการใช้ต่อปี

ค่าใช้จ่าย

สรุปผล

ก่อนใช้นวัตกรรม

17.83 วัน

80

20,000

ค่าใช้จ่ายลดลง 11,040 บาทต่อปี

ลดลง 55.20 %

หลังใช้นวัตกรรม

50.14 วัน

28

8,960

 

8. ประโยชน์ของนวัตกรรมตลับเหล็กหล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ

  • สามารถช่วยในการประหยัดเวลาในการซ่อมแซมบำรุงเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องมือระบบบำบัดน้ำเสียได้

9. การนำไปใช้

           - นำมาใช้กับเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียได้จริง ในโรงพยาบาลพรหมบุรี และสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีเครื่องเติมอากาศประเภท/ชนิดเดียวกันได้

    

10. เอกสารอ้างอิง

          กรมควบคุมมลพิษและสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ

หอสมุดแห่งชาติ เล่ม 2 รายละเอียดสนับสนุนเกณฑ์แนะนำการออกแบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรง

ปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน, สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2546.

          แบบบันทึกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์น้ำและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพรหมบุรี ประจำเดือน มกราคม 2557 – ธันวาคม 2558,2557-2558.


11. สถานที่ติดต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ E-mail

          นายกิติพงษ์      โตทวี    ทีม ENV รพ.พรหมบุรี 0-6136-9833-6

          นายนราวิชญ์     แก้วคง  ทีม ENV รพ.พรหมบุรี 0-9825-8563-4 E-mail vit6056@gmail.com

view