สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

 อำเภอพรหมบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายอย่างและยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี 2127  พม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาและได้มาตั้งค่ายอยู่แถวอำเภอพรหมบุรี ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งยังคงมีคูค่ายพม่าให้เห็นและในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีชนชาติลาวถูกกวาดต้อนมาอาศัยเป็นชุมชนในตำบลบางน้ำเชี่ยวจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีประเพณีสืบทอดกันมา     และเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าไทยพวน อีกทั้งในสมัยรัชการที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นผ่านอำเภอพรหมบุรีได้มีแม่ครัวฝีมือเอกเป็นต้นเครื่องทำถวายเป็นที่ทรงโปรด และได้เป็นชื่อเรียกขานในปัจจุบันว่าแม่ครัวหัวป่า ประชาชนในอำเภอพรหมบุรี แต่เดิมมามีทั้งคนไทย ลาว คนจีน เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์  สุกร ไก่ และค้าขาย เป็นที่เรื่องลือในด้านอาหารในหลายแห่งรวมทั้งการนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีการนับถือศาสนาคริสต์ในเขตตำบลโรงช้าง

อีกทั้งในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากขึ้น จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการขยายการผลิต โรงงานต่างๆมายังอำเภอพรหมบุรี และมีการเจริญทางด้านการคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ ที่ดินเกษตรได้เปลี่ยนเป็นเขตอุตสาหกรรม ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่และการประกอบกิจการบ้านเช่ามากยิ่งขึ้น มีคนต่างถิ่นมาอาศัยในเขตอำเภอพรหมบุรี ดังจะเห็นได้ในปัจจุบัน

   ภาพแผนที่อำเภอ พรหมบุรี

 

                

1.1 ที่ตั้ง

อำเภอพรหมบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร

ขนาด   มีพื้นที่รับผิดชอบ  ประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร 

พื้นที่   เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน  ทำให้อำเภอพรหมบุรีแบ่งเป็น  2 ฝั่ง

โรงพยาบาลพรหมบุรี  ตั้งอยู่ที่ 172 หมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

1.2 อาณาเขตติดต่ออำเภอพรหมบุรี

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี

                    ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  อำเภอท่าช้าง
                                       และอำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี

 

1.3  ข้อมูลด้านการเมือง การปกครอง

          อำเภอพรหมบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 7  ตำบล 42 หมู่บ้าน  แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 เทศบาล  5 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557                  ชาย 11,348 คน หญิง 12,426 คน  รวม 23,774 คน ดังนี้

1. เทศบาลตำบลพรหมบุรี อยู่ทางทางทิศเหนือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

2. ตำบลบ้านแป้ง อยู่ติดทางทิศใต้ของเทศบาลพรหมบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

3. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อยู่ติดทางทิศใต้ของตำบลบ้านแป้ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งของอำเภอพรหมบุรี สสอ.พรหมบุรี และสถานีตำรวจ และสถานที่ราชการอื่นๆ

4. ตำบลบ้านหม้อ อยู่ติดทางทิศใต้ของเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพรหมบุรี และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งอยู่ใต้สุดของจังหวัดสิงห์บุรี

5. ตำบลหัวป่า อยู่ติดทางทิศเหนือทาง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

6. ตำบลโรงช้าง อยู่ติดทางทิศใต้ของตำบลหัวป่า ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

7. ตำบลพระงาม อยู่ติดทางทิศใต้ของตำบลโรงช้าง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 

สภาพทางสังคม

                การศาสนา   

          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 89 %  นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ ประมาณ 11 %  อำเภอพรหมบุรีมีจำนวนวัดทางพระพุทธศาสนา  จำนวน  29  วัด และโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาจำนวน  1  แห่ง  สำนักสงฆ์  1  แห่ง

การศึกษา  

          มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 23 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษา   จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน 2 โรงเรียน มีโรงเรียนเอกชน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน

           ประเพณี

           ประชาชนในอำเภอพรหมบุรี มีประเพณีพื้นบ้านที่สำคัญ และถือปฏิบัติกันสืบมาหลายอย่าง เช่น ประเพณีกำฟ้า และประเพณีกวนข้าวทิพย์ของชาวไทยพวน ตำบลบางน้ำเชี่ยว ประเพณีประดับดินของชาวบ้านตำบลบ้านแป้ง ประเพณีฉลองวัดของชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลโรงช้าง และนอกจากนี้ยังมีประเพณีต่าง ๆ ที่เหมือนกับชาวไทยโดยทั่วไป

เขตการปกครอง

        ตารางที่ 1 แสดงเขตการปกครองและ ส่วนท้องถิ่น ประชากรและหลังคาเรือน  อำเภอ  พรหมบุรี

 ( ณ วันที่ 30  มิถุนายน   2557 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์)

ตำบล

เขตการปกครอง

หลังคาเรือน

ครัวเรือน

ประชากร

หมู่บ้าน

เทศบาล

ชาย

หญิง

รวม

บ้านหม้อ

8

 

1,957

2,064

2,918

3,227

6,145

บางน้ำเชี่ยว

 

6

1,264

1,264

1,639

1,849

3,488

บ้านแป้ง

6

 

799

627

1,080

1,222

2,302

โรงช้าง

6

 

896

896

1,560

1,633

3,193

พระงาม

6

 

1,307

1,353

1,858

1,987

3,845

หัวป่า

4

 

581

573

691

786

1,477

พรหมบุรี

 

6

1,212

1,212

1,602

1,722

3,324

รวมทั้งอำเภอ

 

12

8,016

8,033

11,348

12,426

23,774

          จากข้อมูล อำเภอพรหมบุรี มีจำนวน 42 หมู่บ้าน 8,016 หลังคาเรือน ประชากร 23,774 คน  

ชาย 11,348 คน  หญิง 12,426 คน

 

 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

          ประชากรในอำเภอพรหมบุรี   ส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  ได้แก่  การทำนา  การเลี้ยงสัตว์  รองลงไปได้แก่การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาดำเนินการมากขึ้น  จึงเกิดการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรบางส่วนไปเป็นเขตอุตสาหกรรม   และทำอาชีพรับจ้าง

          รายได้ของประชาชน

          รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชน  ประมาณ  30,000.-  บาท / คน / ปี

1.5 การคมนาคม

มีถนนสายเอเชีย ผ่านทางฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา  สามารถเดินทางขึ้นภาคเหนือ และจังหวัดในภาคกลางได้อย่างสะดวก และมีทางเชื่องต่อไปจังหวัดลพบุรี และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีถนนสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และมีทางเชื่อมไปสู่ อำเภอท่าช้าง อำเภอเมือง และอื่นๆ ชึ่งมีสะพานติดต่อเชื่อมกันระหว่างประชากรทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าอำเภอพรหมบุรี ประชากรสามารถเดินทางติดต่อกันอย่างสะดวก

1.6  โครงสร้างประชากร

  ตารางที่ 2  โครงสร้างประชากรอำเภอ  พรหมบุรี.   ณ วันที่ 30  มิถุนายน   2557 จากการสำรวจ

  ที่มา  :  การสำรวจประชากรกลางปี 2557

          จากการสำรวจประชากรพบว่า ประชากรของอำเภอพรหมบุรี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.86 เพศชาย

ร้อยละ 48.14  เพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อายุ

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

0-4

318

1.66

420

2.19

738

3.85

5-9.

550

2.87

488

2.55

1038

5.42

10-14.

526

2.75

528

2.76

1054

5.50

15-19

631

3.30

499

2.61

1130

5.90

20-24

523

2.73

540

2.82

1063

5.55

25-29

564

2.95

592

3.09

1156

6.04

30-34

630

3.29

584

3.05

1214

6.34

35-39

637

3.33

683

3.57

1320

6.89

40-44

680

3.55

765

4.00

1445

7.55

45-49

709

3.70

809

4.22

1518

7.93

อายุ

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

50-54

735

3.84

860

4.49

1595

8.33

55-59

646

3.37

759

3.96

1405

7.34

60-64

546

2.85

736

3.84

1282

6.70

65-69

429

2.24

482

2.52

911

4.76

70-74

342

1.79

480

2.51

822

4.29

75-79

280

1.46

465

2.43

745

3.89

80-84

230

1.20

482

2.52

712

3.72

รวม

8976

46.88

10172

53.12

19148

100.00

 

2. ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชากรในพื้นที่

  2.1 สถานะสุขภาพ

  ตารางที่  3 อัตราเกิด อัตราตาย  อัตราเพิ่ม  อัตรามารดาตาย  และอัตราทารกตาย  อำเภอพรหมบุรี.

 

ปี พ.ศ.

อัตราเกิด

(ต่อ ปชก.

พันคน)

อัตราตาย

(ต่อ ปชก.

พันคน)

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ

(ร้อยละ)

อัตรามารดาตาย(ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

อัตราทารกตาย(ต่อการเกิดมีชีพพันคน)

2553

2.79

7.25

-0.446

-

-

2554

1.51

3.63

-0.212

-

-

2555

0.08

3.40

-0.332

-

-

2556

3.53

5.29

-0.176

-

-

2557

3.08

3.66

-0.058

-

-

 

ที่มา  :   จากทะเบียนราษฎร์ อำเภอพรหมบุรี  ปี 2553-2557

จะเห็นได้ว่า อัตราตาย มากกว่าอัตราเกิด ในทุกปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเพิ่มธรรมชาติลดลง

 

2.2 ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชากร

ตารางที่  4 จำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากร 10 อันดับแรกตามกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก อำเภอพรหมบุรี

ปี 2555-2558  

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

(กลุ่มโรค)

ปี 2558

(4 ด)

ปี 2557

ปี  2556

ปี 2555

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

Hypertension

1,164

4,896.1

4,574

19,239.5

4,234

17,809.37

4429

22,306.72

2

Diabetes mellitus

493

2,073.69

2,285

9,611.34

2,320

9,758.56

2084

10,496.09

3

Disorder of lipoprotein mentabolism and other lipidaemias

292

1,228.23

1,189

5,001.26

845

3,554.30

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Acute nasopharyngitis

285

11,98.78

493

2,073.69

-

-

-

-

5

Dyspesia

258

1,085.21

1,155

4,858.24

1,012

4,256.75

907

4568.11

6

URI

209

879.11

1,218

5,123.24

1,044

4,391.35

1402

7,061.19

7

Dizzeness

182

765.54

842

3,541.68

641

2,696.22

655

3298.91

8

Unspecific  diabetes mellitus

167

702.44

-

-

-

-

-

-

9

Other disorder oF teeth and supporting structures

118

496.34

-

-

-

-

-

-

10

Asthma

109

458.48

0

0

322

1,354.42

466

2347.016

 

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

(กลุ่มโรค)

ปี 2558

(4 ด)

ปี 2557

ปี  2556

ปี 2555

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

11

Acute pharyngitis

108

454.27

448

1,884.41

738

3,104.23

893

4497.60

12

Dental carries

 

 

473

1,989.56

802

3,373.43

741

3732.05

13

Diseases of  pulp and periapplical tissue

 

 

0

0

695

2,923.36

654

3293.88

ที่มา :  รง.  504 

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลปี  58   ในการเรียงลำดับ และใส่ข้อมูลโรคนั้นๆย้อนหลัง 3 ปีประชากรกลางปี 57  จำนวน 23,755   คน

ตารางที่  5    จำนวนและอัตราป่วยต่อแสน 10 อันดับ จำแนกตามสาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน อำเภอพรหมบุรี 

                  ปี พ.ศ. 2555 – 2558(3 เดือน)           

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี2555

จำ

นวน

อัตรา

จำ

นวน

อัตรา

จำ

นวน

อัตรา

จำ

นวน

อัตรา

1

โรคหัวใจและหลอดเลือด

11

46.26

131

551.02

40

168.25

34

171.242

2

โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

11

46.26

111

466.89

29

121.98

8

40.292

3

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

9

37.85

295

1,240.85

40

168.25

19

95.694

4

โรคความดันโลหิตสูง

9

37.85

136

572.05

40

168.25

32

161.168

5

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

8

33.65

4

16.82

11

46.27

37

186.351

6

โรคเบาหวาน

7

29.44

159

668.79

41

172.46

18

90.657

4

โรคถุงลมโป่งพอง

6

25.23

43

180.86

28

117.78

40

201.461

8

โรคระบบย่อยอาหาร

6

25.23

122

513.16

29

121.98

50

251.826

9

ปอดบวม

5

21.03

65

273.4

16

67.30

-

-

10

โรคกระเพาะ

-

-

0

0

27

113.57

-

-

 

ที่มา : รง 505

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลปี57ในการเรียงลำดับ และใส่ข้อมูลโรคนั้นๆย้อนหลัง 3 ปี54
ตารางที่  6   จำนวนการตายและอัตราตายต่อแสนประชากร 10 อันดับแรกจำแนกตามสาเหตุการตาย

                  อำเภอพรหมบุรี ปี พ.ศ.  2554 – 2557 

ลำ

ดับ

สาเหตุการตาย

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

ชรา

44

185.22

26

109.36

19

40.43

31

38.75

2

มะเร็ง

15

63.14

28

117.78

7

14.89

13

16.25

3

หัวใจ

11

46.30

29

121.98

7

14.89

14

17.5

4

อุบัติเหตุ

6

25.25

13

54.68

5

10.64

14

17.5

5

ภาวะหายใจล้มเหลว

5

21.04

24

100.95

2

4.26

3

3.75

6

อัมพาต

3

12.62

3

12.62

1

2.13

2

2.5

7

ตับแข็ง

3

12.62

1

4.21

2

4.26

1

1.25

8

ไตวาย

3

12.62

0

0.00

0

0.00

1

1.25

9

เบาหวาน

2

8.41

2

8.41

2

4.26

1

1.25

10

ถุงลมโป่งพอง

2

8.41

0

0.00

2

4.26

0

0

ที่มา : มรณบัตร ปี 2554-2557

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลปี57ในการเรียงลำดับ และใส่ข้อมูลโรคนั้นๆย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลประชากรกลางปี 2557


ตารางที่ 7 จำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก

                อำเภอพรหมบุรี ปี พ.ศ. 2555 – 2558

ลำ

ดับ

โรคที่เฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยา

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

ตาแดง

252

1119.76

153

643.56

17

85.62

10

50.37

2

อุจจาระร่วง

237

997.68

121

508.95

116

584.24

175

780.66

3

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

45

189.43

21

88.33

31

156.13

28

141.02

4

อีสุกอีใส

27

113.66

13

54.68

13

65.47

5

25.18

5

ปอดบวม

19

79.98

5

21.03

14

70.51

2

10.07

6

ไข้หวัดใหญ่

17

71.56

7

29.44

3

15.11

4

20.15

7

มือ เท้า ปาก

16

67.35

8

33.65

4

20.15

-

-

8

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

8

33.67

2

8.41

-

-

-

-

9

ตับอักเสบ บี

6

25.25

4

16.82

4

20.15

2

10.07

10

ไข้เลือดออก

2

8.41

2

8.41

9

45.33

2

10.07

11

อาหารเป็นพิษ

2

8.41

8

33.65

76

382.78

6

30,22

ที่มา  :  รง. 506 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลปี 2557 ในการเรียงลำดับ และใส่ข้อมูลโรคนั้นๆ ย้อนหลัง 3 ปี  

 

 

 

 

 

view