สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพรหมบุรี

"โรงพยาบาลพรหมบุรี  องค์กรมีคุณภาพ  ประทับใจบริการ  เสริมสร้างสุขภาพชุมชน นำพาพรหมบุรี สู่เมืองสุขภาพดี เทคโนโลยีทันสมัย"

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (องค์กรมีคุณภาพ)
2. พัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมบริการของบุคลากร (ประทับใจบริการ)
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรและประชาชน (เสริมสร้างสุขภาพชุมชน)
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน (เสริมสร้างสุขภาพชุมชน/ นำพาพรหมบุรีสู่เมืองสุขภาพดี)
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ (เทคโนโลยีทันสมัย)


ปรัชญา   ร่วมแรง     ร่วมใจ     สร้างสรรค์      พัฒนา

เข็มมุ่ง

1. ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในปี 2561

2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงเครือข่ายบริการสุขภาพพรหมบุรี

3. พัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมบริการของบุคคล

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ

2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีมและเชิงรุกเพื่อรองรับ AEC

เป้าประสงค์

1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

3. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข

4. ลดการป่วย/ตายของประชาชน ด้วยโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญ

5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

6.พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

7.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเข้มแข็งมีการจัดการสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืน

8. ส่งเสริมระบบ data center ระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ

9. สร้างระบบเครือข่ายการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

10. ส่งเสริมการผลิต สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ การดูสุขภาพให้แก่ประชาชน

11.พัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุขทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

12. จัดทำแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับ Service Plan

13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT การทำงานเป็นทีมและเชิงรุกเตรียมพร้อมสู่ AEC

 นโยบาย

โรงพยาบาลพรหมบุรี

 1. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยใช้หลัก 6 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อโรคยา  อารมณ์  อบายมุข  สิ่งแวดล้อม )

 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ผู้รับบริการ ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร 

 3. จัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพิ่มสมรรถนะให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้

 4. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานตามหลักอาชีวอนามัย 

สถานที่ปลอดบุหรี่

          โรงพยาบาลพรหมบุรี และ รพ.สต.ในเครือข่าย เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ บุคลากรไม่สูบบุหรี่

และเป็นแบบอย่างให้ชุมชน รณรงค์ให้ชุมชนเลิกบุหรี่

view